Planujemy zorganizowa? warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym z Bukwa?du, przybli?aj?ce wybrane kraje angloj?zyczne (ich kultur?, histori?, klimat) w drodze ukierunkowanej zabawy. Rozwj umiej?tno?ci plastycznych i muzycznych.

Aktywizacja dzieci poprzez twrcz? nauk? oraz ich rodzicw poprzez organizacj? spotkania umo?liwiaj?cego wymian? pogl?dw i do?wiadcze? o dzieciach i ich edukacji.

Ramy czasowe kursu to 8 sobotnich spotka?, trwaj?cych p?torej godziny zegarowej, zaplanowanych w okresie pomi?dzy majem i sierpniem 2011

Warsztaty prowadzone przez wyspecjalizowana kadr? ze szko?y

Leader School - Olsztyn
ul. Grunwaldzka 18a
10-124 Olsztyn

Szko?a prowadzi wyspecjalizowane kursy edukacyjne dla najm?odszych dzieci, m?odzie?y oraz doros?ych i pracuje w oparciu o sprawdzone interaktywne metody nauczania (szczeg?y o metodach nauczania mo?na znale?? na stronie http://www.olsztyn.leaderschool.com.pl/oferta/dla-dzieci).

Niniejszy kurs ma na celu wyposa?enie dzieci w elementy wiedzy o czterech krajach angloj?zycznych. Dzieci poznaj? najbardziej reprezentatywne i interesuj?ce cechy omawianych krajw. Kurs b?dzie fundamentem do zdobywania dalszej wiedzy o tych krajach w przysz?o?ci, ale rwnie? o ?wiecie w ogle i jego zr?nicowaniu (kulturowym, geograficznym, spo?ecznym). W wyniku kursu dzieci b?d? potrafi?y powiedzie?, z ktrym krajem kojarzy im si? dane zagadnienie (wyszczeglnione w innej cz??ci formularza) i co? o tym zagadnieniu powiedzie?. Innym wa?nym celem kursu jest, poprzez symulacj? wycieczek, pokazanie dzieciom samej idei odr?bno?ci krajw i wywo?anie wra?enia, ?e prze?ywaj? co? niezwyk?ego, co wp?ynie na ich dowarto?ciowanie oraz, co za tym idzie, lepsze przyswojenie informacji. Ponadto, kurs po?rednio zainspiruje dzieci do nauki j?zyka angielskiego.

 Kurs przeprowadzony b?dzie w formie wirtualnych wycieczek do Anglii, Irlandii, USA oraz Australii. W ramach wycieczki do jednego kraju dzieci poznaj? najciekawsze aspekty takich obszarw tematycznych jak: 
-przyroda (np. kangury i misie koala w Australii lub owce kojarzone z Irlandi? i Angli?)
-pogoda (np. deszczowe wyspy)
-historia (np. Indianie; legenda Robin Hooda)
-obyczaje (np. mundurki w irlandzkich i angielskich szko?ach; szko?a ju? dla 4-latka)

Zaj?cia b?d? mia?y wysoce interaktywny charakter i polega? b?d? na ukierunkowanej i twrczej zabawie. B?d? stymulowa? aktywno?? artystyczn? i ruchow?. Dzieci same b?d? tworzy? pami?tki w wycieczek, ktre zabior? do domu (np. India?ski piropusz). W przebraniach b?d? wciela? si? w postacie zwi?zane z odwiedzanymi krajami i poprzez odgrywanie rl, trwalej zapami?taj? przedstawiane tre?ci. Program wzbogacony b?dzie warstw? muzyczno-d?wi?kow? (chodzi tu nie tylko o tradycyjn? muzyk? odwiedzanych krajw, ale rwnie? d?wi?ki czyni?ce zabaw? bardziej autentyczn?, np. odg?os startuj?cego samolotu w drodze do odwiedzanych krajw, odg?osy zwierz?t, d?wi?k padaj?cego deszczu, etc.)

 

Stowarzyszenie Przyjaci? Wsi Bukwa?d

Bukwa?d 59
11-001 Dywity

poczta@przyjacielebukwaldu.pl


NIP: 7393773084
KRS: 0000344751
REGON: 280469501

Sondy
Czy Stowarzyszenie pomaga rozwojowi wsi?